Knihovní řád a ceník

Knihovní řád
Městské knihovny v Příboře

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Příbor ze dne 28. 6. 2001 a podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vydává Rada města Příbor svým usnesením č.60/29/2 ze dne 9. června 2009 tento knihovní řád (dále jen KŘ):

I.
Základní ustanovení

Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny v Příboře

Městská knihovna v Příboře (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby

MěK poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména :
– výpůjční služby:
– půjčování knih a periodik v budově knihovny – prezenční půjčování,
– půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
– meziknihovní výpůjční služby
– poradenská služba – informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
– lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
– přístup do elektronického katalogu knihovny,
– přístup na Internet,
– pořádání knihovnických lekcí a besed pro školy
– pořádání dalších kulturních a vzdělávacích akcí

II.
Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3 Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat spolu s uhrazením nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů. Za průkaz uživatele i jeho příp. zneužití ručí čtenář. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu průkazu.
2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, který nese zodpovědnost za výpůjčky dítěte.
3. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. v podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je ochrana knihovního fondu a kvalita poskytovaných služeb.
5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
základní identifikační údaje uživatele:
• jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např.: využívat veřejného Internetu.
• další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede) – telefon, e-mail
6. Knihovna dále o uživateli vede služební údaje:
• údaje o tzv. transakcích – uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky
• údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2. V prostorách knihovny je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.
3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.
4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo vedoucí knihovny.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).
3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5. Uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat lživé, hanlivé a anonymní informace, nebude přistupovat k aplikacím, které propagují násilí, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a pornografii a nebude manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení nebo vymazávat soubory, restartovat počítače a používat jakékoliv jiné aplikace bez souhlasu zaměstnance knihovny.
6. Zahájení i ukončení přístupu na internet je uživatel povinen nahlásit pracovníkovi knihovny.
7. Uživatel může používat záznamové médium jen s vědomím pracovníka knihovny.
8. U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně dva lidé. Doba užívání služeb internetu je stanovena na 1/2 hodiny. V případě, že o službu přístupu k internetu nebude mít zájem další uživatel, je možno tuto dobu prodloužit.
9. Poslech zvukových záznamů je možný pouze s vlastními sluchátky.
10. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

III.
Výpůjční řád

Čl. 6 Půjčování dokumentů

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele.
2. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
3. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
• jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond příruční knihovny)
• jestliže byly vypůjčeny z knihoven, jež stanovily prezenční půjčení jako podmínku.
4. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny nebo požádat o pomoc zaměstnance knihovny. Dokumenty je možno vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může vyhledávat dokumenty také prostřednictvím internetu v on-line katalogu knihovny, kde může také provádět rezervace dokumentu.
5. Před převzetím výpůjčky uživatel provede kontrolu dokumentu a zjištěné závady ohlásí zaměstnanci knihovny. Tyto závady knihovna zaregistruje v poznámce výpůjčního protokolu. Za neohlášené závady a ztráty dokumentu nese uživatel odpovědnost.
6. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.
7. Uživatel knihovny si může při každé návštěvě zapůjčit maximálně 30 svazků, v opodstatněných případech lze tento počet zvýšit.
8. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
9. Je zakázáno zpracovávat text v zapůjčených dokumentech knihovny graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
10. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.
11. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky – upomínky). Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby

Čl. 7 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy i časopisy zpravidla jeden měsíc.
2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
• pokud dokument nemá rezervován další uživatel
• u řádných výpůjček mimo budovu je možné výpůjční lhůtu prodloužit třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dnů. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Čl. 8 Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

IV.
Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 9 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou tuto škodu nahradit.
2. V případě poškození nebo ztráty knihy požaduje knihovna obstarání náhradního výtisku knihy ve stejném vydání a vazbě nebo finanční náhradu.
3. V případě poškození nebo ztráty časopisu požaduje knihovna úhradu ceny časopisu nebo náhradu zakoupením nového čísla časopisu.
4. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Knihovna může požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
• cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,
• manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování) za jeden dokument.
5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 10 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení a vymáhání výpůjček:
Knihovna vymáhá vrácení dokumentů půjčených mimo budovu upomínkami. Povinnost platit poplatek z prodlení (upomínku) nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. Týden po tomto termínu uživatel uhradí poplatek z prodlení bez písemného upozornění. Pokud čtenář nevrátí zapůjčené publikace v tomto termínu, zvyšují se sankční poplatky každých dalších 14 dnů. Upomínky knihovna zasílá poštou, e-mailem nebo jako SMS.
2. Ztráta průkazu uživatele:
Za vystavení nového průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

V.
Závěrečná ustanovení

Tento KŘ je platný v Městské knihovně Příbor a jejích pobočkách v Hájově a Prchalově.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 10.6.2009 a zároveň zaniká platnost Knihovního řádu ze dne 1.1.2002.

V Příboře dne 9.6.2009

Ing. Milan Strakoš,v.r.                                                       Silvie Bahnerová,v.r.
            starosta                                                                        vedoucí knihovny

 

 

CENÍK POPLATKŮ A NÁHRAD PLATNÝ OD 1. 1. 2021

 Tento ceník stanovuje poplatky a náhrady, které jsou uplatňovány v Městské knihovně Příbor a pobočkách v Hájově a Prchalově.

  1. Registrační poplatky

Městská knihovna Příbor

Dospělí čtenáři od 15 let 120 Kč
Děti a mládež do 15 let 60 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTPP 50 Kč
Jednorázová výpůjčka – nejvýše 3 svazky jednou za rok 30 Kč

           Místní knihovny v Hájově a Prchalově

Čtenáři dospělého oddělení 60 Kč
Děti a mládež do 15 let na dětském oddělení 30 Kč

 

  1. Poplatky z prodlení
Poplatek z prodlení bez písemného upozornění

(32 až 38 dnů od půjčení dokumentu)

10 Kč
1.      upomínka (39 až 52 dnů) 20 Kč
2.      upomínka (53 až 66 dnů) 40 Kč
3.      upomínka (67 až 80 dnů) 60 Kč
4.      upomínka (81 až 94 dnů) 100 Kč
Prodlení u meziknihovní výpůjční služby

za každý započatý týden

20 Kč

 

  1. Poškození knihy nebo její ztráta
a)      – koupě identické knihy čtenářem

      – platba ve výši 20 Kč za zpracování čárového kódu

b)      – úhrada ceny knihy

      – platba ve výši 200 Kč za knihovnické zpracování

  

  1. Poškození časopisu nebo jeho ztráta
–          úhrada ceny časopisu nebo jeho zakoupení čtenářem a platba ve výši 15 Kč za zpracování čárového kódu

 

  1. Ostatní poplatky
 Meziknihovní výpůjční služba – poštovné a balné 120 Kč
Oznámení rezervace knihy poštou 20 Kč
Oznámení rezervace knihy e-mailem 5
Poškození čárového kódu 15 Kč
Vystavení nového čtenářského průkazu (poškození, ztráta) 20 Kč

 

  1. Cena za kopírování
 1 strana A4 3 Kč

 

  1. Tento ceník poplatků a náhrad byl schválen Radou města Příbor dne 27. 10. 2020. Tímto dnem se zároveň ruší ceník ze dne 7. 4. 2009. Tento ceník je platný od 1. 1. 2020.

 

      Ing. arch. Jan Malík v.r.                                            Silvie Bahnerová v.r.

             starosta města                                                         vedoucí knihovny

 

 

 

Příloha knihovního řádu č. 1
Provozní řád boxu na vracení knih platný od 1.3.2017

1. Bibliobox, který je umístěn v budově piaristického kláštera, vlevo od hlavních vstupních dveří, umožňuje vracení knih – kdykoli v době, kdy je otevřena budova piaristického kláštera, a to těch knih, které byly vypůjčené v naší knihovně.
2. Knihy vhazujte do boxu jednotlivě a hřbetem napřed.
3. Pracovnice knihovny takto vrácené knihy odepíše z čtenářského konta uživatele následující pracovní den.
4. Pokud jsou na vrácené knihy již vystaveny sankční poplatky (upomínky), zůstávají zaznamenány na čtenářském kontě. Čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
5. Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby doporučujeme vracet pouze při osobní návštěvě knihovny.
6. Jakkoli poškozené knihy nebudou ze čtenářského konta odepsány až do vyřešení vzniklé škody.
7. Box na vracení knih je služba založená na oboustranné důvěře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy neobdrží čtenář žádné potvrzení. Knihovna neposílá ani vyrozumění o odečtení výpůjčky z čtenářského konta. Provedenou transakci je možné si ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta v on-line katalogu www.pribor.knihovna.info, telefonicky nebo mailem.

Ing. Bohuslav Majer, v.r.                               Elena Fialová, v.r.
         starosta města                                  Městská knihovna Příbor

 

Příloha knihovního řádu č. 2
Ochrana osobních údajů

Městská knihovna Příbor zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří jsou registrovanými uživateli nebo zákonnými zástupci uživatelů do 15 let, na základě smlouvy o poskytování služeb (přihlášky čtenáře) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Zpracovávané osobní údaje

1. Účel zpracování

Městská knihovna Příbor zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, služební údaje, účetní údaje, a to za účelem:
• poskytování služeb uživatelům
• ochrany majetku a knihovního fondu
• hodnocení spokojenosti čtenářů
• statistického hodnocení činnosti
• evidence pohledávek a účetních operací
• vyřizování žádostí uživatelů
• informování o službách poskytovaných knihovnou

2. Základní údaje registrovaného čtenáře:

• jméno a příjmení
• datum narození
• adresa

Základní údaje zákonného zástupce registrovaného uživatel do 15 let se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje dospělého uživatele. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování.

Základní údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů uživatele (nebo zákonného zástupce) při registraci nebo při změně kteréhokoliv z těchto údajů. Registrovaný uživatel nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména, příjmení a adresy oznámit knihovně bez zbytečného odkladu.

3. Další údaje, které však uživatel není povinen uvést, jsou:

• další kontaktní adresa
• e-mailová adresa
• telefon
• údaj o tom, že čtenář je držitelem průkazu ZTP či ZTP-P

E-mail a telefon uživatel uvede, pokud chce umožnit, aby tyto údaje knihovna využívala pro komunikaci s ním, např. pro vyrozumění o připravené rezervaci či upomínkách.

Údaje o vlastnictví průkazu ZTP uvede, pokud chce uplatnit slevu při registraci.

4. Služební údaje

Služební údaje jsou údaje o provedených transakcích ve čtenářském kontě. Jedná se o:

• datum registrace a číslo čtenářského průkazu
• datum a čas provedení výpůjčky
• informace o náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce
• datum odeslání upomínek a vyřízených rezervací

5. Účetní údaje

Účetní údaje jsou údaje o pohledávkách a provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu a datu.

II. Práva uživatelů v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. Práva uživatele jako subjektu údajů jsou zaručena. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost), právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut), právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového orgánu.
2. Knihovna poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.
3. Žádosti a podněty týkající se ochrany osobních údajů vyřizuje pověřenec do jednoho měsíce od podání žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení je žadatel informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Uživatel má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů rovněž na vedoucí knihovny, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uživatelů a jejich zákonných zástupců se uchovávají na originálech písemností, kterými jsou:

• přihláška čtenáře
• souhlas s přístupem dítěte k internetu
• změnové formuláře, na kterých se uvádějí změny údajů proti stavu zaznamenanému na přihlášce čtenáře
Písemnosti jsou uchovávány v uzamykatelných skříních a přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje uživatelů se uchovávají také v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhrazeném serveru. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů a hesel.

IV. Doba zpracování osobních údajů

1. Městská knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá knihovně vyplněnou přihlášku.
2. Údaje knihovna uchovává po dobu platnosti čtenářského průkazu a dva roky po ukončení platnosti, pokud s tímto stavem čtenář souhlasí. Během těchto dvou let si může čtenář členství obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Jedná se o službu pro čtenáře, který má stále přehled o knihách, které již četl. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely. Papírovou přihlášku knihovna skartuje.
3. Čtenář se také může rozhodnout, že svou čtenářskou historii nechce evidovat a tudíž mu budou vrácené knihy anonymizovány ihned, pokud bude mít uhrazeny veškeré případné dluhy vůči knihovně. V tomto případě ale není možné čtenářskou historii obnovit.
4. Osobní údaje knihovna také likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh.
5. Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře knihovna likviduje, jakmile pominul důvod pro ručení.

Tato příloha knihovního řádu nabývá účinnosti dne 4. 6. 2018.

Ing. Bohuslav Majer, v.r.                                          Silvie Bahnerová, v.r.
        starosta města                                         vedoucí Městské knihovny Příbor

 

Skip to content